Battle Royale
Advertisement
Student Weapon Student Weapon
#1 Yoshio Akamatsu Crossbow #1 Mizuho Inada .44 AutoMag Semi-Automatic Pistol
#2 Keita Iijima Chef's Knife #2 Yukie Utsumi Browning Hi-Power 9mm Semi-Automatic Pistol
#3 Tatsumichi Oki Nata Hatchet #3 Megumi Eto Trench Knife
#4 Toshinori Oda Kevlar Vest #4 Sakura Ogawa Glock 17 pistol
#5 Shogo Kawada Remington M32 Pump-Action shotgun #5 Izumi Kanai Time bombs
#6 Kazuo Kiriyama Ingram M10 Machine Pistol #6 Yukiko Kitano Dart Board and Darts
#7 Yoshitoki Kuninobu N/A #7 Yumiko Kusaka Two Hand Grenades
#8 Yoji Kuramoto Utility Knife #8 Kayoko Kotohiki Smith & Wesson M19 .357 Magnum Revolver
#9 Hiroshi Kuronaga Harisen (Paper Fan) #9 Yuko Sakaki Potassium Cyanide
#10 Ryuhei Sasagawa SG 552 assault rifle #10 Hirono Shimizu Smith & Wesson M29 Revolver
#11 Hiroki Sugimura Collar-Tracking Device #11 Mitsuko Souma Kama Sickle
#12 Yutaka Seto Fork #12 Haruka Tanizawa Stun Baton
#13 Yuichiro Takiguchi Colt Anaconda .44 Magnum Revolver #13 Takako Chigusa Icepick
#14 Sho Tsukioka Derringer .22 Double High Standard #14 Mayumi Tendo Nunchaku
#15 Shuya Nanahara Army Knife #15 Noriko Nakagawa Boomerang
#16 Kazushi Niida Shamisen Banjo #16 Yuka Nakagawa Luger P08 9mm Semi-Automatic Pistol
#17 Mitsuru Numai Walther P99 Semi-Automatic #17 Satomi Noda Uzi 9mm Submachine gun
#18 Tadakatsu Hatagami Wooden Baseball Bat #18 Fumiyo Fujiyoshi N/A
#19 Shinji Mimura Beretta M92F 9mm Semi-Automatic N/APistol #19 Chisato Matsui Luge P05 9mm Pistol
#20 Kyoichi Motobuchi Smith & Wesson Chief's Special .38 Revolver #20 Kaori Minami SIG-Sauer P226 9mm Semi-Automatic Pistol
#21 Kazuhiko Yamamoto Colt Python .357 Magnum Revolver #21 Yoshimi Yahagi Colt M1911 MK IV Series 70
Advertisement